Tietosuojaseloste

 

Laadittu: 03.03.2021

 

Tietosuoja-asetus(2016/679)

 

REKISTERIN NIMI

LummeCo Oy henkilötietokanta

 

REKISTERINPITÄJÄ

LummeCo Oy

Opiskelijankatu 16 A 9, 33720 Tampere

Y-tunnus 3094742-2

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Arvi Lumme

P. 0400 358 802

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

Tapahtumatiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

Rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

LummeCo Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain LummeCo Oy työntekijät, sekä yrityksen toimitusjohtajan valtuuttamana markkinointitoimisto Megatalent Oy. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.